Cooper, James F.: Wyandotté, oder das Blockhaus. Stuttgart : Hoffmann, [1853]
Content